Hemsjukvård, 100 poäng

Hemsjukvård, 100 poäng 

Kurskod: SJUHEM0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  • Vård i livets slutskede.
  • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
  • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
  • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
  • Medicinteknisk och annan utrustning.
  • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
  • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.