Psykiatri 2, 200 poäng

Psykiatri 2, 200 poäng 

Kurskod: PSYPSY02

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden. Revirtänkande.
 • Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på vården och omsorgen. Stödverksamhet till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik samt utbildning om psykiska funktionsnedsättningar. Delaktighet för patienter, brukare och närstående i vård- och omsorgs- samt omvårdnadsarbete.

Psykiatri 1, 100 poäng

Psykiatri 1, 100 poäng 

Kurskod: PSYPSY01

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
 • Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
 • Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

Palliativ vård, 100 poäng

Palliativ vård, 100 poäng 

Kurskod: SJULIN0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede.
 • Symtomlindring, till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest.
 • Kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom.
 • Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
 • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
 • Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.
 • Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Medicin 1, 150 poäng

Medicin 1, 150 poäng 

Kurskod: MEDMED01

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
 • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
 • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
 • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
 • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
 • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
 • Medicinsk terminologi.

Kost och hälsa, 100 poäng

Kost och hälsa, 100 poäng 

 Kurskod: HALKOC0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa.
 • Hygien, smitta och smittspridning.
 • Olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.
 • Människors behov av specialkoster utifrån medicinska, kulturella och etiska skäl och hantering av detta.
 • Kritisk användning av information från olika källor.

Hälsopedagogik, 100 poäng

Hälsopedagogik, 100 poäng 

Kurskod: HALHAL0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Hemsjukvård, 100 poäng

Hemsjukvård, 100 poäng 

Kurskod: SJUHEM0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
 • Vård i livets slutskede.
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
 • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
 • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng 

Kurskod: MÄNETI0

Fullständig kursplan (Länk till Skolverket)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
 • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
 • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
 • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
 • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Gymnasiekurser

Vi erbjuder kurser inom gymnasieskolans vård och omsorgsutbildning. Kurserna genomförs som validering och eller utbildning. Betygssättning sker enligt skolverkets nationella kunskapskrav. Dessa kurser gäller till och med juni 2021.

Från och med juli 2021 förändras kurser inom vård och omsorgsprogrammet enligt skolverket.

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Hemsjukvård, 100 poäng 

Hälsopedagogik, 100 poäng 

Komplementärmedicin, 100 poäng

Kost och hälsa, 100 poäng 

Medicin 1, 150 poäng 

Palliativ vård, 100 poäng 

Psykiatri 1, 100 poäng 

Psykiatri 2, 200 poäng 

Psykologi 1, 50 poäng 

Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng 

Socialpedagogik, 100 poäng 

Specialpedagogik 1, 100 poäng 

Specialpedagogik  2, 100 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng 

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng 

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng 

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng 

Kurser som gäller från och med juli 2021

Yrkespaket vård och omsorg – Skolverket

Hälsa                                                                                                                                Ergonomi 100                                                                                                                  Kost och hälsa 100                                                                                                          Mental träning 100

Hälso- och sjukvård                                                                                          Räddningsmedicin 100

Hälsovård                                                                                                                     Friskvård och hälsa 100                                                                         Komplementärmedicin 100                                                                                            Kost, måltid och munhälsa 100

Anatomi och fysiologi                                                                                                  Anatomi och fysiologi 1 50                                                                                      Anatomi och fysiologi 2 50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning                                          Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100                          Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100

Gerontologi och geriatrik                                                                                          Gerontologi och geriatrik 100

Hälso- och sjukvård                                                                                                    Hälso- och sjukvård 1 100                                                                                            Hälso- och sjukvård 2 100

Omvårdnad                                                                                                                    Omvårdnad 1 100                                                                                                          Omvårdnad 2 100

Psykiatri                                                                                                                          Psykiatri 1 100                                                                                                                Psykiatri 2 100

Psykologi                                                                                                                          Psykologi 1 50

Social omsorg                                                                                                                Social omsorg 1 100                                                                                                         Social omsorg 2 100

Ledarskap och organisation                                                                                      Ledarskap och organisation 100

Människan                                                                                                                      Etik och människans livsvillkor 100                                                                    Internationellt arbete 100

Människans säkerhet                                                                                        Människans säkerhet 100

Pedagogik i vård och omsorg                                                                  Vårdpedagogik och handledning 100′

Rättspsykiatri                                                                                                      Rättspsykiatri 100

Socialt arbete                                                                                                                Socialt arbete 1 100                                                                                                        Socialt arbete 2 100

Social omsorg                                                                                                      Socialpedagogik  100

Vård och omsorg specialisering                                                                              Vård och omsorg – specialisering 100